VEDTÆGTER FOR ESTHER & JEP FINKS MINDEFOND FOR ARKITEKTUR OG KUNSTHÅNDVÆRK

§ 1
Fondens navn er: Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk.

Fonden blev stiftet 24. februar 1990 under navnet “Arkitekt Jep Finks Mindefond” af Julie Cæcilie Trier Fink; Cæcilie Trier Fink og Ingeborg Trier Fink.

Efter indstilling fra bestyrelsen har Civilretsdirektoratet godkendt en ændring af § 3, som er indarbejdet i disse vedtægter.

Efter indstilling fra fondens bestyrelse har Civilretsdirektoratet 28. april 2000 godkendt at fondens navn ændres til: Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk.

Efter indstilling fra fondens bestyrelse har Civilstyrelsen 23. august 2019 godkendt ændringer i § 2 og § 6, som er indarbejdet i disse vedtægter.

§ 2
Fondens hjemsted er Aarhus kommune.

Fonden har hovedkontor på Arkitektskolen Aarhus.

§ 3
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål, herunder især at yde støtte til følgende:

A. Personer der er beskæftiget inden for arkitektur og kunsthåndværk.

B. Personer som er under videre uddannelse inden for de under punkt A nævnte områder enten her eller i udlandet, evt. til studierejser.

C. Dækning af eller støtte til udgifter til udstillingsvirksomhed inden for fondens hovedformål.

Støtte uddeles alene efter ansøgning.

Den årlige uddeling af støtte finder sted på arkitekt Jep Finks fødselsdag den 10. april.

§ 4
Fondens formue vil bestå af de midler, som tilfalder fonden i henhold til stifternes testamenter.

§ 5
Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

§ 6
Fonden skal ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.

Som formand og livsvarigt medlem indtræder professor Hans Fink, Hovedgaden 37, 8641 Sorring.

Formanden udpeger selv sin suppleant og efterfølger blandt Esther og Jep Finks efterkommere.

Hans Fink har udpeget Ulla Fink, Kroghsvej 19, 8600 Silkeborg.

Som næstformand og livsvarigt medlem indtræder arkitekt m.a.a. Kirstine (Tine) Nørgaard, Jelshøjvej 113, 8320 Mårslet.

Næstformandens suppleant og efterfølger udpeges for en periode af 5 år af rektor for Arkitektskolen Aarhus.

Genudpegning kan finde sted.

Fondsbestyrelsens tredje medlem udpeges af formand og næstformand i forening og skal være en aktiv kunsthåndværker, gerne en tidligere prismodtager.

Udpegningen sker for en periode af 5 år. Genudpegning kan ikke finde sted.

Bestyrelsen modtager et rimeligt arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet, ligesom fonden kan betale omkostninger ved fondsarbejdet.

§ 7
Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 8
Fondens midler skal anbringes efter de regler, der er fastsat om anbringelse af fondes midler.

§ 9
Årets overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jfr. § 3.

Såfremt bestyrelsen et år finder, at der ikke har været kvalificerede ansøgere til støtte efter fondens formål, kan bestyrelsen beslutte, at en del af eller eventuelt hele årets overskud henlægges til kapitalen.

§ 10
Fondsbestyrelsen skal afholde møder mindst 2 gange årlig, og det påhviler formanden at indkalde de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer til disse 2 møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres beslutningsreferat, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening tilført referatet. Bestyrelsen skal sørge for at referatet opbevares forsvarligt.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 11
Efter indstilling fra bestyrelsen og med justitsministerens samtykke kan fondsmyndigheden tillade at en bestemmelse i vedtægten ændres.

Som vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. juni, 2019.

Aarhus, den 28. august, 2019
Hans Fink
Kirstine (Tine) Nørgaard
Charlotte Bundgaard

VEDTÆGTER FOR ESTHER & JEP FINKS MINDEFOND
FOR ARKITEKTUR OG KUNSTHÅNDVÆRK

§ 1
Fondens navn er: Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk.
Fonden blev stiftet 24. februar 1990 under navnet “Arkitekt Jep Finks Mindefond” af Julie Cæcilie Trier Fink; Cæcilie Trier Fink og Ingeborg Trier Fink.
Efter indstilling fra bestyrelsen har Civilretsdirektoratet godkendt en ændring af § 3, som er indarbejdet i disse vedtægter.
Efter indstilling fra fondens bestyrelse har Civilretsdirektoratet 28. april 2000 godkendt at fondens navn ændres til: Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk.
Efter indstilling fra fondens bestyrelse har Civilstyrelsen 23. august 2019 godkendt ændringer i § 2 og § 6, som er indarbejdet i disse vedtægter.

§ 2
Fondens hjemsted er Aarhus kommune. Fonden har hovedkontor på Arkitektskolen Aarhus.

§ 3
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål, herunder især at yde støtte til følgende:
A. Personer der er beskæftiget inden for arkitektur og kunsthåndværk.
B. Personer som er under videre uddannelse inden for de under punkt A nævnte områder enten her eller i udlandet, evt. til studierejser.
C. Dækning af eller støtte til udgifter til udstillingsvirksomhed inden for fondens hovedformål.
Støtte uddeles alene efter ansøgning.
Den årlige uddeling af støtte finder sted på arkitekt Jep Finks fødselsdag den 10. april.

§ 4
Fondens formue vil bestå af de midler, som tilfalder fonden i henhold til stifternes testamenter.

§ 5
Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

§ 6
Fonden skal ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
Som formand og livsvarigt medlem indtræder professor Hans Fink, Hovedgaden 37, 8641 Sorring. Formanden udpeger selv sin suppleant og efterfølger blandt Esther og Jep Finks efterkommere. Hans Fink har udpeget Ulla Fink, Kroghsvej 19, 8600 Silkeborg.
Som næstformand og livsvarigt medlem indtræder arkitekt m.a.a. Kirstine (Tine) Nørgaard, Jelshøjvej 113, 8320 Mårslet. Næstformandens suppleant og efterfølger udpeges for en periode af 5 år af rektor for Arkitektskolen Aarhus. Genudpegning kan finde sted.
Fondsbestyrelsens tredje medlem udpeges af formand og næstformand i forening og skal være en aktiv kunsthåndværker, gerne en tidligere prismodtager. Udpegningen sker for en periode af 5 år. Genudpegning kan ikke finde sted.
Bestyrelsen modtager et rimeligt arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet, ligesom fonden kan betale omkostninger ved fondsarbejdet.

§ 7
Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 8
Fondens midler skal anbringes efter de regler, der er fastsat om anbringelse af fondes midler.

§ 9
Årets overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jfr. § 3.
Såfremt bestyrelsen et år finder, at der ikke har været kvalificerede ansøgere til støtte efter fondens formål, kan bestyrelsen beslutte, at en del af eller eventuelt hele årets overskud henlægges til kapitalen.

§ 10
Fondsbestyrelsen skal afholde møder mindst 2 gange årlig, og det påhviler formanden at indkalde de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer til disse 2 møder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres beslutningsreferat, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening tilført referatet. Bestyrelsen skal sørge for at referatet opbevares forsvarligt.
I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 11
Efter indstilling fra bestyrelsen og med justitsministerens samtykke kan fondsmyndigheden tillade at en bestemmelse i vedtægten ændres.

Som vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. juni, 2019.

Aarhus, den 28. august, 2019
Hans Fink         Kirstine (Tine) Nørgaard       Charlotte Bundgaard